Odstúpenie od kúpnej zmluvy/Reklamačny formular SK/CZ

 
SLOVENSKA REPUBLIKA

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV
Meno, priezvisko, titul : ...........................................................................................
Adresa bydliska: ......................................................................................................
Telefónne číslo/ email: ..............................................................................................
(ďalej len ako „spotrebiteľ“)
týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v
znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy
uzavretej so spoločnosťou DOANN s.r.o.,
so sídlom Lidértejed 5, 929 01 Povoda,
IČO: 53216903,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 47320/T,
konajúci prostredníctvom Kristina Szabó – konateľ (ďalej len ako „predávajúci“).

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemuv lehote 14 dní
zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .............................................................................
Dátum objednania: ..........................................................................................
Dátum prevzatia tovaru: ..................................................................................
Výrobky, ktoré ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru): ...........................................
Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):...............................................................
Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z.
vznení neskorších predpisov oprávnený požadovať
od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom,
ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny: Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .......................................
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ........................................
 REKLAMAČNÝ  FORMULÁR


Obchodné meno :         ......................................................................................................

Adresa sídla/miesta podnikania:    .........................................................................................

IČO:       ......................................................................................................

Zápis:       ......................................................................................................

Zastúpenie:     ......................................................................................................

DIČ/IČ DPH:       ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email:        ..............................................................................................

(ďalej len ako „podnikateľ“)


Meno, priezvisko, titul :    ..................................................................................................

Adresa bydliska:       ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email:      ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)
 
 
týmto vo Vašej spoločnosti DOANN s.r.o., so sídlom Lidértejed 5, 929 01 Povoda,
IČO: 53216903,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,oddiel: Sro, vložka č.
47320/T,
konajúci prostredníctvom Kristina Szabó – konateľ
,
 
reklamujem dole uvedený tovar s uvedeným popisom závad.


Číslo objednávky a faktúry:    ...............................................................................

Dátum objednania:      ...............................................................................

Dátum prevzatia tovaru  ...............................................................................

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky):

....................

Presný popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:
.....................................Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:
.................................


V prípade požadovaného spôsobu reklamácie - vrátenie kúpnej ceny:


Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ..............................................


Prílohy:...................................................................................


Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.
V ..................................., dňa ..................., podpis ..........................


CESKA REPUBLIKA
 

POUCENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY & VZOROVÝ FORMULÁR PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotrebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, pøièemž spotøebitelem je každá fyzická osoba, která uèiní právní úkon pro úèely, jež nemohou být pøipsány pøevážnì její obchodní, ani nezávislé profesní èinnosti:

A. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali, příp. převzala poslední dodávku zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (DOANN s.r.o. GmbH, Lidértejed, 5, 92901 Povoda, Slowakei, Tel.: 00421/908590460, E-Mail: vans@vans-solutions.com) rozhodnutí o Vašem odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem či e-mailem). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno.

Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Vy nesete bezprostřední náklady spojené s navrácením.

Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

B. Vzorový formulár pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.

Adresát:

DOANN s.r.o. GmbH
Lidértejed, 5
92901 Povoda
Slowakei
E-Mail: vans@vans-solutions.com

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Datum objednání (*) ____________ / datum obdržení (*) __________________

________________________________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte.