Ochrana osobných údajov SK/CZ

Slovenska republika

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť DOANN s.r.o., sídlo:Lidértejed 5, Povoda 929 01, IČO: 53216903 zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 47320/T, zastúpená Kristina Szabó- konateľ, kontaktné údaje: email vans@vans-solutions.com telefónne číslo 00421/908590460 (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ") informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako "zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

· Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Názov: DOANN s.r.o.

Sídlo: Lidértejed, 929 01 Povoda

IČO: 53216903

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením

Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 47320/T

Zastúpený: Kristina Szabó- konateľ

Kontaktné údaje: email: vans@vans-solutions.com ,tel.: . 00421/908590460

· Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu - prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a prevádzkovateľ je taktiež v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

· Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník, dodávateľ, správca serveru, prepravné spoločnosti, štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR), exekútor, súd, advokát, orgán činný v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrad práce sociálnych vecí a rodiny atď.

· Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá - doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

· Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu vans@vans-solutions.com telefónne číslo 00421/908590460 alebo písomne na poštovú adresu: Lidértejed 5, Povoda 929 01. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
............................
Ceska Republika:

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je DOANN s.r.o. GmbH, Lidértejed, 5, 92901 Povoda, Slowakei, Tel.: 00421/908590460, E-Mail: vans@vans-solutions.com. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a čas v okamžiku přístupu
 • objem odeslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

3) Cookies

Abychom zatraktivnili náš web a umožnili využití určitých funkcí, na různých stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi využívané cookies se smažou, když prohlížeč ukončí svoje sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče (takzvané session-cookies neboli dočasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem přístroji zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromažďování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeči, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovaně smažou uplynutím stanovené doby, která může být pro různé cookies odlišná.

Částečně cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Jestliže některé z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údajů, zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá buď pro realizaci smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webu, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním průběhu návštěvy webu.

Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavější. Za tímto účelem se při Vaší návštěvě našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských společností (cookies třetích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromažďovaných informací v jednotlivých případech najdete v následujících odstavcích.

Berte prosím v potaz, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej vyloučit obecně. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeči odlišná. Nápověda každého prohlížeče obsahuje návod, který Vám vysvětlí, jak můžete měnit Vaše nastavení cookies. Návody pro příslušné prohlížeče najdete v následujících odkazech:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Berte prosím v potaz, že v případě nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našeho webu.

4) Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

6) Zpracování dat při vyřizování objednávek

6.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

6.2 Při plnění smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a adresu dodání předáme některému z námi zvolených přepravních partnerů, a to výhradně pro účely dodání zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

6.3 Použití internetových platebních služeb

- Paypal
Při platbě prostřednictvím PayPal, kreditní kartou prostřednictvím PayPal, inkasem z účtu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – při „nákupu s odloženou platbou“ či „platbě na splátky“ prostřednictvím PayPal předáváme Vaše platební údaje v rámci realizace platby společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Předání dat se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze za předpokladu, že je to nezbytné pro realizaci platby.
U několika platebních metod (kreditní kartou přes PayPal, inkasem z účtu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – při „nákupu s odloženou platbou“ či „platbě na splátky“ přes PayPal) si společnost PayPal vyhrazuje provést hodnocení bonity. Za tímto účelem mohou být Vaše platební data případně předána agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, právním základem je oprávněný zájem společnosti PayPal na zjištění Vaší platební schopnosti. Výsledek ověření bonity, statisticky určenou pravděpodobnost výpadku platby, společnost PayPal využívá pro rozhodnutí, zda umožní využít příslušnou platební metodu. V hodnocení bonity mohou být zahrnuty pravděpodobnostní hodnoty (tzv. scoringové hodnoty). Jestliže výsledek hodnocení bonity obsahuje scoringové hodnoty, jsou založeny na vědecky uznaném matematicko-statistickém postupu. Součástí výpočtu scoringových hodnot, ale nikoliv jedinou součástí, jsou také adresní data. Další informace o právní ochraně osobních údajů, mimo jiné o využívaných agenturách pro hodnocení úvěruschopnosti, si prosím přečtěte v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full
Proti tomuto zpracování Vašich údajů můžete společnosti PayPal kdykoliv sdělit svou námitku. Společnost PayPal však nadále bude oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k realizaci platby v souvislosti s plněním smlouvy.

7) Nástroje a ostatní

Google reCAPTCHA

Na tomto webu používáme též funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko(dále jen „Google“). Tato funkce slouží především pro ověření, zda úkon spojený se vstupem dat provedl člověk, anebo se jednalo o výsledek strojového a automatizovaného zpracování. V rámci služby se společnosti Google zasílá IP adresa a případně další data, která Google potřebuje pro službu reCAPTCHA, a zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zjišťovat individuální projevy vůle na internetu, jakož i bránit se proti zneužití dat a spamu.

Podrobnější informace o testu Google reCAPTCHA, jakož i Zásady ochrany osobních údajů Google si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy

8) Práva subjektu údajů

8.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:

 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

8.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

9) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.