Ochrana osobných údajov SK/CZ

Slovenska republika
 

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť DOANN s.r.o., sídlo: Lidértejed 5, Povoda 929 01, IČO: 53 216 903, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 47320/T, zastúpená Kristína Szabó - konateľ, kontaktné údaje: email vans@vans-solutions.com, telefónne číslo +421 908 590 460 (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ") informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako "zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

· Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Názov: DOANN s.r.o.

Sídlo: Lidértejed 5, Povoda 929 01

IČO: 53 216 903

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením

Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 47320/T

Zastúpený: Kristína Szabó- konateľ

Kontaktné údaje: email: vans@vans-solutions.com, tel.: +421 908 590 460

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Zodpovedná osoba: Kristina Szabó

e-mailová adresa: vans@vans-solutions.com

telefónne číslo: +421/908590460

· Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu - prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a prevádzkovateľ je taktiež v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

· Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

 • Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha , Česká republika, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, ako prevádzkovateľ portálu heureka.sk
 • Externý účtovník, dodávateľ, správca serveru, prepravné spoločnosti, štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR), exekútor, súd, advokát, orgán činný v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrad práce sociálnych vecí a rodiny atď.

· Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá - doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

· Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

· Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

· Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu vans@vans-solutions.com, telefónne číslo +421 908 590 460, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  

 

..................................................................

Informačná povinnosť pri spracúvaní cookies

(COOKIES PRIVACY POLICY)

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") si Vám dovoľujeme uviesť, že naša webová stránka https://www.vans-solutions.com používa technológiu cookies.

Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našej internetovej stránky. Cookies využívame najmä z prevádzkových dôvodov, pre analýzu užívateľského správania na našej stránke. Cookies nepoužívame na identifikáciu osoby užívateľa. Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies.

Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke ("vlastné cookies") alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria ("externé cookies" alebo "cookies tretej strany").

Spracúvanie nevyhnutých cookies sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu a analytické a marketingové cookies výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý vyjadríte stlačením tlačidla ,,Súhlasím" v spodnej časti webovej stránky.

· Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Názov: DOANN s.r.o.

Sídlo: Lidértejed 5, Povoda 929 01

IČO: 53 216 903

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením

Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 47320/T

Zastúpený: Kristína Szabó- konateľ

Kontaktné údaje: email: vans@vans-solutions.com, tel.: +421 908 590 460

· Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Prevádzkovateľ používa na tejto webovej stránke súbory cookies za účelom prispôsobenia zobrazenia webovej stránky, merania návštevnosti webovej stránky a cielenej reklamy.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu. Poskytovanie analytických a marketingových cookies, nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

· Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

- Názovdisplay, Viac info: necessary, : vans-solutions-shop.com, Popis: Preserves users states across page requests, Expirácia: persistent.

- Názovlanguage, Viac info: necessary,: vans-solutions-shop.com, Popis: Saves the user's preferred language on the website, Expirácia29 days

- NázovPHPSESSID, Viac info: necessary,: vans-solutions-shop.com, Popis: Preserves user session state across page requests, Expirácia: Session.

- Názovsid, Viac info: necessary,: seznam.cz , Popis: Preserves user session state across page requests, Expirácia29 days

- Názovcurrency, Viac infoPreferences,: vans-solutions-shop.com, Popis: Saves the visitor's currency preferences, Expirácia29 days.

- Názov_#/redot.gif, Viac info: Statistics,: gemius.pl , PopisUnclassified, ExpiráciaSession.

- Názovreferrer, Viac infoStatistics,: vans-solutions-shop.com, Popis: Stores data on which websites the user has visited ., Expirácia999 days.

- Názov__gfp_64b, Viac info: Marketing,: vans-solutions-shop.com, Popis: Collects data on user visits to the website, such as what pages have been accessed . The registered data is used to catego rise the user's in terest and demo graphic pro files in terms of resales for targeted marketing ., Expirácia1 year.

- NázovGdyn, Viac info: Marketing,: gemius.pl, Popis: Used in context with pop-up advertisement-content on the website.The cookie determin es which ads the visitor should be shown,as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended, Expirácia1 year.

- Názovgstorage, Viac info: Marketing,: gemius.pl, PopisSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.., Expirácia: Persistent.

- NázovGtest, Viac infoMarketing,: gemius.pl, Popis: This cookie is set to collect information on user behavior and navigation which is used to optimize the website - The cookie also allows Google Ads and Google Analytics to compile information on visitors for marketing purposes.., Expirácia1 year.

- Názovretargeting, Viac info: Marketing,: c.seznam.cz , PopisRegisters user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns.This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting ., ExpiráciaSession.

- Názovtr, Viac info: Marketing,: facebook.com , PopisUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers., ExpiráciaSession.


 

· Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. K tomuto dochádza iba v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov. V takom prípade budú Vaše osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke prevádzkovateľa.

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Naše webové stránky využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Spoločnosť Google môže spracúvať osobné údaje aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

· Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

· Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu môžete vykonať prostredníctvom cookies lišty, na ktorú viete opätovne kliknúť v dolnej časti našej webovej stránky.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu vans@vans-solutions.com, telefónne číslo +421 908 590 460, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  

............................
Ceska Republika:

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je DOANN s.r.o. GmbH, Lidértejed, 5, 92901 Povoda, Slowakei, Tel.: 00421/908590460, E-Mail: vans@vans-solutions.com. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a čas v okamžiku přístupu
 • objem odeslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

3) Soubory cookies

Abychom zatraktivnili náš web a umožnili využití určitých funkcí, na různých stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi využívané cookies se smažou, když prohlížeč ukončí svoje sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče (takzvané session-cookies neboli dočasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem přístroji zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromažďování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeči, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovaně smažou uplynutím stanovené doby, která může být pro různé cookies odlišná.

Částečně cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Jestliže některé z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údajů, zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá buď pro realizaci smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webu, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním průběhu návštěvy webu.

Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavější. Za tímto účelem se při Vaší návštěvě našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských společností (cookies třetích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromažďovaných informací v jednotlivých případech najdete v následujících odstavcích.

Berte prosím v potaz, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej vyloučit obecně. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeči odlišná. Nápověda každého prohlížeče obsahuje návod, který Vám vysvětlí, jak můžete měnit Vaše nastavení cookies. Návody pro příslušné prohlížeče najdete v následujících odkazech:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Berte prosím v potaz, že v případě nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našeho webu.

4) Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

6) Zpracování dat při vyřizování objednávek

6.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

6.2 Při plnění smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a adresu dodání předáme některému z námi zvolených přepravních partnerů, a to výhradně pro účely dodání zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
.

7) Funkcionality stránek

7.1 Používání videí služby YouTube
Tento web využívá funkci vkládání obsahu služby YouTube pro zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „YouTube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“).
Používá se přitom pokročilejší režim ochrany dat: podle údajů poskytovatele začíná shromažďování údajů o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se začne přehrávat některé z vložených videí, poskytovatel „YouTube“ používá soubory cookies, které shromažďují informace o chování uživatele. Podle informací služby „YouTube“ tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské přívětivosti a pro ochranu proti nepřípustnému jednání. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, po kliknutí na video se vaše údaje přiřadí přímo k vašemu uživatelskému účtu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k vašemu profilu ve službě YouTube, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na poskytovatele služby YouTube. Při použití služby YouTube může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.
Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém otevření tohoto webu navazuje spojení se sítí společnosti Google. Aniž bychom na to měli nějaký vliv, mohou se tím spouštět další procesy zpracování dat.
Všechna výše popsaná zpracování, zejména načítání informací na použitém koncovém zařízení prostřednictvím sledovacího pixelu, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba videí YouTube nepoužívá.
Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, v nástroji „Cookie Consent Tool“ zveřejněném na webu deaktivujte tuto službu prostřednictvím alternativních možností uvedených na webu.
Další informace o ochraně osobních údajů ve službě „YouTube“ najdete v Podmínkách poskytování služeb na adrese https://www.youtube.com/static?template=terms a v Zásadách ochrany soukromí Google na adrese https://policies.google.com/privacy

7.2 Google reCAPTCHA

Na tomto webu používáme také funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Tato funkce slouží především pro rozlišení, zda úkon spojený se vstupem dat provedl člověk, anebo se jednalo o výsledek strojového a automatizovaného zpracování. V rámci služby se společnosti Google zasílá IP adresa a případně další data, která Google potřebuje pro službu reCAPTCHA, a zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zjišťovat individuální projevy vůle na internetu, jakož i bránit se proti zneužití dat a spamu. Při použití služby Google reCAPTCHA může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Podrobnější informace o službě Google reCAPTCHA, jakož i Zásady ochrany soukromí Google si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování vašich dat jsme si vyžádali váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak uplatnit odvolání souhlasu.

8) Práva subjektu údajů

8.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:

 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

8.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

9) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.